Reglament de Règim Intern (NOU)

PREÀMBUL

El Club de Basquet Llinars, en endavant CBLL, pretén formar els seus jugadors de forma integral, utilitzant l’esport com una eina educativa en un entorn segur i favorable, remarcant els valors tradicionals de l’esport, de superació i de respecte vers els altres.

Aquest reglament pretén regular el funcionament intern del club afavorint la convivència esportiva i social entre els seus membres. El coneixement, compliment i acceptació del mateix per part d’entrenadors, jugadors i familiars és un requisit indispensable per formar part del Club.

Per tal de garantir el compliment d’aquests objectius,es fixen un conjunt de drets i deures, de caràcter recíproc, que pretenen orientar el seu bon funcionament.

Tothom que pertanyi a aquest club ha de transmetre una bona actitud, sempre basada sempre en els valors, la dignitat del CBLL i recolzar la política esportiva i administrativa del club.
 

1. ÀMBIT D’ACTUACIÓ

El present reglament només serà d’aplicació en els àmbits personal i de les instal·lacions.

Personal

1.1. Els esportistes inscrits en el CBLL des de la formalització de la seva inscripció fins a la seva baixa.

1.2. Els monitor/es, entrenadors, i resta del personal tècnic o administratiu del CBLL durant la seva vinculació amb el Club.

1.3. Els pares/mares i/o tutors legals dels jugadors d’ara en endavant els representats dels jugadors des del moment de la inscripció del seu fill/a fins a la seva baixa, en aquells aspectes que li siguin aplicables.

Instal.lacions

1.4. Les instal·lacions esportives utilitzades pel club per a la realització dels entrenaments i partits són instal·lacions municipals. Per tant, tenim l’obligació de respectar-les i cuidar-les al màxim, ja que són propietat de tots els ciutadans de Llinars del Vallés.

1.5. Els jugadors tindran un ús adequat i responsable de les instal·lacions i del material esportiu. En cas d’un mal ús, els empleats de l’Ajuntament, o en el seu defecte el responsable de les instal·lacions, pot denegar l’accés a les pistes del jugador, equip, o acompanyants de l’equip.

1.6. La conservació i bon ús de les instal·lacions municipals són responsabilitat de les persones que formen part del Club.

1.7. Els representants dels jugadors no tenen cap dret sobre les instal·lacions i no podem gaudir de les mateixes sense el permís corresponent de l’Ajuntament.

1.8. Això s’amplia en els desplaçaments a les instal·lacions d’altres equips.
 

2. ELS JUGADORS

2.1. El CBLL admetrà totes les persones que vulguin formar part del club sense cap mena de discriminació.

2.2. Tots els jugadors, una vegada firmada la fitxa, pertanyen al club a tots els efectes i no podran disputar cap competició oficial ni entrenament fora del seu equip a no ser que hagi estat autoritzat pel seu entrenador.

2.3. Si un jugador, a la vegada és entrenador i causa baixa en el Club per jugar en un altre Club, podrà continuar les tasques d’entrenador dins el club.

Sobre l’equipament esportiu

2.4. És obligatori l’ús de l’equipament esportiu oficial del club en els partits, tant oficials com amistosos. Per tant, haurà d’adquirir la roba esportiva del club.

2.5. La roba esportiva és propietat del jugador i és la seva responsabilitat mantenir-la en bon estat.

2.6. Els jugadors han de tenir cura del material i de les instal·lacions i han d’utilitzar adequadament el material esportiu, sigui del club o de qualsevol membre del club.

2.7. La samarreta oficial del club a les competicions, és l’equipació vermella.

Només s’utilitzarà la equipació de color blau quan els colors coincideixin o siguin motiu d’equivocació entre els jugadors d’ambdós equips.

Serà obligatori portar als partits les samarretes d’escalfament que el club doni als equips .

Les samarretes de joc, tant la vermella com la blava, estan prohibides als entrenaments on s hauran de portar les samarretes d ‘entrenament que diguin els entrenadors

Sobre els drets

2.8. Tots els jugadors del CBLL tenen dret a què la seva activitat es desenvolupi en les millors condicions d’espai, material i amb la supervisió tècnica adequada.

2.9. Els jugadors tenen dret a ser respectats i a rebre la formació esportiva necessària per al seu desenvolupament; tenen dret a la seva integritat física i psíquica i a ser tractats amb justícia i equanimitat.

2.10. Els jugadors tenen dret a que es respecti la seva intimitat i a estar emparats i defensats enfront d’ofenses verbals o físiques.

2.11. Tots els integrants del CBLL tenen dret a percebre la preparació adient amb la seva edat per iniciar-se o perfeccionar-se en la pràctica del bàsquet. Per això el Club posa a la seva disposició: Un entrenador o dos per equip, material esportiu (no roba esportiva) per poder entrenar i disputar els partits i tenir del club la informació i els tràmits a seguir i a on acudir en cas de lesió.

2.12. Obtenció de la carta de llibertat en donar-se de baixa del club, a final de temporada, sempre que s’estigui al corrent del pagament de les quotes.

En cas de sol·licitar la baixa anticipada abans de final de temporada el CBLL no donarà la carta de llibertat al jugador,si es per anar a jugar aun altre club o s’estudiarà el cas si es excepcional per part de la comissiò disciplinaria

Sobre les obligacions

2.13. Els jugadors tindran l’obligació de fer-se una revisió mèdica- esportiva abans de començar la temporada, d’acord amb el que indiquen les normes federatives.

2.14. Tot jugador que s’incorpori a la disciplina del CBLL haurà d’adquirir l’ equipació obligatòria del club.

2.15. Tot jugador que extraviï qualsevol part de l’equipació oficial del club estarà obligat a tornar adquirir-la per poder participar en els partits oficials o amistosos.

2.16. S’acudirà als entrenaments amb roba i equipació adequada, mai amb roba de carrer.

2.17. Queda prohibit assistir als partits amb roba de qualsevol altre club que no sigui el CBLL.

2.18. Tot jugador podrà ser requerit per motius tècnics a disputar partits o entrenaments amb qualsevol categoria superior del club.

2.19. Els desplaçaments als partits aniran a càrrec dels jugadors o familiars.

2.20. Els jugadors que abandonin la disciplina del club durant la temporada sense una causa que ho justifiqui (malaltia, canvi de residència,…) s’atindran al règim disciplinari de la Federació Catalana de Basquetbol ja que el CBLL es reservarà el dret d’incoar un expedient disciplinari i denunciar el cas davant del comitè de competició de l’esmentada federació.

2.21. No s’acceptaran jugadors a mitja temporada, a no ser que la comissió esportiva en consideri necessària la incorporació.

2.22. Els jugadors s’han de mostrar receptius i predisposats a seguir les ordres dels entrenadors.

2.23. Els jugadors hauran d’abonar la quotes, en els plaços establerts a principi de temporada amb el club. La falta de pagament de les quotes sense justificar suposarà la baixa del club sense carta de llibertat.

2.24. En cas de lesió i/o malaltia la quota s’ha de seguir abonant. En cas contrari suposarà la baixa del club sense carta de llibertat.

2.25. Tant l’assistència als entrenaments com als partits és obligatòria.

2.26. No es podrà abandonar l’entrenament o marxar de la banqueta durant el transcurs d’un partit sense el consentiment de l’entrenador.

2.27. L’arribada als entrenaments haurà de ser a l’hora citada i el jugador ha d’estar equipat de manera adequada.

2.28. S’ han de portar les ungles ben tallades, els cabells recollits i evitar el maquillatge.

2.29. No es pot portar cap objecte que pugui fer mal als altres jugadors (rellotge, polseres, arracades, collarets, etc.)

2.30. L’ assistència i puntualitat és obligatòria a tots els entrenaments i partits. És obligatori avisar a l’entrenador en cas d’absència justificada (lesió i/o malaltia).

2.31. Les sancions federatives del comitè de disciplina que suposin una càrrega econòmica per al club han de ser assumides totalment per l’infractor, ja siguin jugadors,entrenador o pares que estiguin a la graderia.

2.32. Les faltes tècniques segons el reglament de la federació catalana poden portar una sanció de caràcter intern per part del club.

2.33. Queda prohibit l’ús d’alcohol, tabac, i/o qualsevol substància il·legal durant les activitats del club.

2.34. El comportament ha de ser exemplar dins i fora dels terrenys de joc, tenint present a la institució i el poble que representem.

2.35. S’ha de complir el reglament esportiu tant en els partits com en els entrenaments i arreu a on es representi a al club.

2.36. En cas d’assistència a tornejos i partits fora de casa, el club no es farà responsable de las actuacions individuals/col·lectives dels jugadors i/o familiars.
 

3. ELS ENTRENADORS

Els responsables de cada equip seran els entrenadors, que han de mantenir sempre els principis i la dignitat del club, i recolzar la política esportiva i administrativa del club. Com a responsables docents del club, han de ser tractats amb el màxim respecte

Sobre els drets

3.1. Els entrenadors del CBLL tenen dret a què la seva activitat es desenvolupi en les millors condicions d’espai i material.

3.2. Tenen dret a ser respectats i a rebre la formació esportiva necessària per al seu desenvolupament. Tenen dret a la seva integritat física i psíquica.

3.3. Tenen dret a què es respecti la seva intimitat i a estar emparats i defensats enfront d’ofenses verbals o físiques.

3.4. Han de rebre del club l’atenció i els mitjans necessaris per desenvolupar la seva tasca, sempre dins d’uns marges raonables i en funció de les possibilitats i recursos del Club.

Sobre les obligacions

3.5. Han de ser puntuals i assistir a tots els entrenaments i partits. Són responsables de tot el material propietat del club que precisi utilitzar per a cada entrenament o partit.

3.6. Cada entrenador s’ha de presentar als entrenaments amb suficient antelació i preparar el material necessari.

3.7. Dirigirà els entrenaments de forma activa, utilitzant sempre roba i calçat esportius.

3.8. No podran modificar horaris d’entrenament/partits sense el coneixement del coordinador del club.

3.9. Hauran de justificar la seva absència davant el coordinador del club. En cas de preveure la impossibilitat d’assistir a una activitat, han de
buscar un substitut capacitat i autoritzat per club per desenvolupar la seva tasca.

3.10. És responsabilitat de l’entrenador el correcte ús de les pistes, els vestidors i el material utilitzat durant els entrenaments o els partits. El material ha de quedar endreçat després del seu ús.

3.11. Complir amb la tasca que se li ha encomanat i per a la qual s’ha compromès, a més de respectar els drets dels jugadors i fer complir els deures d’aquests.

3.12. Tenir a disposició del coordinador tècnic el dossier personalitzat de l’equip, degudament actualitzat, a més del lliurament dels informes periòdics.

3.13. Anar als partits, oficials o amistosos, amb la roba oficial del club si hi haguès.

3.14. Repartir o recollir els documents que faciliten la comunicació entre el club, els jugadors i els familiars, dins els terminis establerts.

3.15. Cada entrenador té la potestat d’establir uns criteris disciplinaris dins del seu equip. Aquests criteris, però, hauran d’estar en consonància amb les normatives del club i han d’estar prèviament aprovades per la comissió tècnica.

3.16. Sota cap concepte, l’entrenador, monitor o delegat podrà expulsar un jugador menor d’edat fora del recinte en horari d’entrenament.

3.17. Els entrenadors no tenen la potestat de fitxar jugadors sense l’autorització pertinent de la comissió esportiva.

3.18. Els entrenadors seran un model a seguir pels seus jugadors, pel que fa a la puntualitat i al compromís i comportament.

3.19. Els entrenadors han de seguir les directrius de la coordinació tècnica i de la comissió esportiva.

3.20. Els entrenadors seran informats dels assumptes relacionats amb la seva persona, relacions amb l’entitat en general, i en particular de les decisions que afectin el seu equip i/o persona.

3.21. Hauran de ser escoltats en les reunions tècniques i contribuiran a la presa de decisions d’àmbit esportiu.

3.22. Es faran càrrec de les sancions federatives eventualment imposades.

3.23. Tractaran amb respecte a totes les persones implicades en l’activitat que desenvolupen, evitant actituds i gestos que puguin generar aldarulls o mala imatge del club.

3.24. Els entrenadors atendran les consultes dels pares en horari que no interfereixi l’activitat dels entrenaments normals i en referència a temes que afectin als seus fills en la part educativa i/o formativa del personal Si l’ entrenador considera convenient, traslladarà la consulta a la coordinació tècnica.
 

4. LA COMISSIÓ TÈCNICA

4.1. La comissió tècnica està formada pels coordinadors.

4.2. La comissió tècnica té una independència total pel que fa a l’aplicació de criteris en els entrenaments i direcció de partits.

4.3. Els coordinadors, amb el vistiplau de la comissió esportiva, confeccionaran abans de l’inici de cada temporada un pla de treball en el qual hi constaran els objectius generals, la formació d’equips i els grups d’entrenament. Aquest pla de treball serà d’obligat compliment per part dels entrenadors.

4.4. Les funcions de la comissió tècnica (conjunt de coordinadors):

a) Elaborar la planificació conjuntament.

b) Definir els objectius inicials de cada categoria.

c) Reunir-se periòdicament amb els entrenadors.

d) Confeccionar els horaris d’entrenaments, la distribució de les pistes i el calendari de competició .

e) Mantenir una bona comunicació amb els familiars dels jugadors.

f) Els coordinadors tècnics seran els responsables de la coordinació esportiva.

4.5. Les funcions dels coordinadors:

a) Supervisaran la feina dels entrenadors i les activitats de cada equip.

b) Redactaran informes en tots aquells aspectes esportius que sigui necessari.

c) Avaluaran els fonaments tècnics i tàctics que siguin oportuns en cada equip, procurant que s’adaptin a l’edat dels jugadors.

d) Supervisaran les programacions i proposaran activitats que es puguin fer als entrenaments. Les normes del joc i la durada de les programacions tindran en consideració l’edat i la comprensió dels nens.

e) Participaran activament en el control i el seguiment del treball que fa l’entrenador.

f) Proposaran aspectes relatius a la millora del funcionament en l’àrea esportiva.

g) Es responsabilitzaran de resoldre els problemes que sorgeixin en les activitats esportives desenvolupades pel club.

h) Informaran la junta pels camins reglamentaris de tots els fets esportius i disciplinaris que afectin el club.

i) Informaran a la comissió esportiva en el cas de problemes que es considerin de més magnitud, i la comissió decidirà el procediment a seguir d’acord la normativa.

j) Dirigiran els grups de treball que formen els equips.

k) Coneixeran els entrenadors i els proporcionaran tota la formació que estigui al seu abast amb l’ajuda de la comissió esportiva.

l) Organitzaran reunions periòdiques amb els entrenadors.

m) Es reuniran amb la comissió esportiva.

n) Planificaran les competicions i els tornejos en els quals participi el club. coordinaran i gestionaran els partits amb els entrenadors i la Federació Catalana de Bàsquet.

o) Faran complir el Reglament de règim intern. Tindran competència sancionadora amb els jugadors del club i els seus entrenadors. p.Vetllaran per fer complir el codi ètic esportiu que garanteixi una educació integral dels nostres jugadors. A més faran conèixer i vigilar que aquest reglament de règim intern es compleixi.

p) Seran els encarregats de proposar e informar de possibles canvis d’horari en les competicions del club

q) Estaràn integrats dintre de les vies mes comuns de comunicació habituals d’informació als jugador i pares ( whatsapp o mails ) per intervenir en cas necessari o d’urgencia.

 

5. EL DELEGAT DE CAMP

5.1. El delegat de camp és la persona que compta amb corresponent llicència federativa i que s’encarrega de la coordinació de l’ordre en el terreny de joc. La llicència de delegat de damp habilita per desenvolupar la seva tasca amb tots els equips del mateix club.

5.2. El delegat de camp serà designat pel club local.

5.3. Correspon al delegat de camp realitzar les següents funcions:

a. Facilitar als equips que disputen un partit els bancs o les cadires suficients per situar l’entrenador, els jugadors, delegat d’equip i assimilats, proveïts de llicència federativa.

b. Ordenar la col·locació dels bancs o cadires a la distància reglamentària de la taula d’anotació, convenientment aïllats del públic, impedint que hi hagi persones no autoritzades.

c. Respondre de l’ordre, sol·licitant si s’escau la intervenció necessària de la força pública abans, durant i després de la trobada.

5.4. El delegat de camp es presentarà a l’equip arbitral i, si escau, al delegat federatiu, abans de començar a la trobada per acompanyar-los des de l’entrada al recinte esportiu fins als seus vestidors i des d’aquests al terreny de joc abans del començament, durant el descans i fins que l’equip arbitral abandoni la instal·lació esportiva. Així com en qualsevol altra circumstància durant el transcurs de la trobada en què resulti oportú, complint les instruccions que rebi de l’equip arbitral o del delegat federatiu.

5.5. El delegat de camp es donarà a conèixer a l’equip visitant, actuant d’enllaç entre els equips i assenyalant els vestidors a utilitzar.

5.6. La funció del delegat de camp és incompatible amb qualsevol altra relacionada amb el partit.
 

6. ELS DELEGATS DE L’EQUIP I ELS PARES DELEGATS

6.1. El delegat de l’equip representarà a l’equip en els partits, fent d’enllaç entre l’entrenador, el club contrari i l’àrbitre.

6.2. El delegat de l’equip depèn de l’entrenador. La seva funció principal és la de col·laborar amb totes aquelles funcions que l’entrenador o la coordinació tècnica sol·liciti.

6.3. Coneixerà i vigilarà el compliment de les normes de caràcter general pels esportistes.

6.4. Informarà puntualment al coordinador d’aquells actes que puguin afectar a la bona marxa de l’equip.

6.5. Mantindrà totes aquelles reunions que la coordinació cregui oportunes.

6.6. A principi de temporada l’entrenador escollirà, d’acord amb els pares, un mínim d’un pare delegat d’equip que serà el nexe d’unió amb la junta, els coordinadors i els entrenadors i la resta de pares.
 

7. ELS REPRESENTANTS DELS JUGADORS

7.1. El club actua des del convenciment que la participació i la implicació dels representants dels jugadors (pares, mares i tutors) és fonamental per poder dur a terme el nostre projecte.

7.2. És responsabilitat seva ajudar el seu fill a mantenir el compromís adquirit amb l’equip d’anar als entrenaments, partits i altres actes del club.

7.3. Han de col·laborar en el desenvolupament educatiu i esportiu que el club intenta donar, inculcant valors com la cooperació, paciència, lleialtat, autocontrol, humilitat, solidaritat… fonamentals dins de qualsevol relació social.

7.4. Hauran d’animar, ajudar i col·laborar per afavorir la bona marxa del club, són una part fonamental pel bon funcionament.

7.5. Facilitaran la funció, el treball i les decisions dels entrenadors, coordinadors i dels delegats de l’equip.

7.6. Evitaran en el màxim possible comentaris tècnics tàctics als entrenadors i jugadors, tant en partits com en entrenaments.

7.7. Facilitarà que els jugadors acudeixin assíduament i arribin puntuals als entrenaments i els partits així com que vagin amb l’equipació adequada per a cada activitat.

7.8. Els representants dels jugadors poden formular queixes o suggeriments. Totes aquestes accions han de dirigir-se, verbalment o per escrit, al coordinador de la categoria que pertoqui, estant aquest obligat a contestar de la mateixa forma que ha rebut la consulta en un termini màxim de 15 dies.

7.9. Els representants dels jugadors han de col·laborar en els desplaçaments als partits i competicions, vetllant perquè arribin amb l’antelació necessària fixada pels entrenadors. Les decisions preses per la majoria dels tutors respecte als desplaçaments han de ser acceptades per a tots i totes.

7.10. En els partits i competicions, els representants dels esportistes i seguidors amb general hauran de tenir una actitud correcta amb els seguidors contraris, esportistes, àrbitres i jutges, situant-se sempre a la zona de públic. Hauran de defugir de comportaments violents o insultants en qualsevol manifestació esportiva. Els seguidors són també representants de l’equip i del nostre club.

7.11. Cal recordar al públic en general, no es poden embrutar les graderies i que en cas de menjar cal fer-ho de manera cívica, utilitzant les papereres.

7.12. El pagament del carnet de soci i de la quota bimensual és indispensable per a la realització de qualsevol activitat organitzada pel CBLL.

7.13. Aportar al club els documents sol·licitats sobre els seus fills en relació a les dades personals, metges, etc. que siguin necessaris per a la seva inscripció en el mateix club, federació, etc.

7.14. Tots els representants dels jugadors tenen dret, quan així ho sol·licitin i fora d’horaris d’entrenaments, a rebre de l’entrenador, els coordinadors o Junta directiva la informació sobre el seu fill que pugui ser d’interès.

7.15. La inscripció d’un jugador al club suposa el reconeixement, respecte i acceptació per part dels pares de les activitats que realitza el club, així com del present reglament.
 

8. SOBRE EL REGLAMENT DISCIPLINARI

Tindran especial rellevància les conductes que posin en perill la seguretat dels membres del club o que mantinguin una relació amb el club, que es descriuen a continuació:

8.1. Insultar oralment o per escrit, fer gestos o utilitzar gràfics grollers, amenaçadors o amb l’objectiu d’ofendre.

8.2 Agredir físicament, colpejar o exercir violència contra persones o instal·lacions.

8.3. Discriminar algú ja sigui per la seva condició social, econòmica, religió, pensament polític o filosòfic, ascendència ètnica, nom, nacionalitat, orientació sexual, discapacitat, defectes físics o qualsevol altra circumstància.

8.4. Exhibir, transmetre o difondre per mitjans tecnològics qualsevol conducta de maltractament.

8.5. Realitzar assetjament o atac de connotació sexual.

8.6. Portar qualsevol tipus d’arma o estri similar, ja sigui autèntic o amb aparença de ser real.

8.7. Portar, vendre, comprar, distribuir o consumir begudes alcohòliques, drogues o substàncies il·lícites, o trobar-se sota els seus efectes, dins o fora de l’establiment educacional en activitats organitzades, coordinades, patrocinades o supervisades pel club.

8.8. La reparació de danys o desperfectes causats per actituds irresponsables o impròpies hauran de ser assumides i abonades pels jugadors o els seus responsables legals.

8.9. En cas contrari podria significar una sanció greu pel jugador o una reclamació per al tutor.
 

9. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DISCIPLINÀRIA

9.1. Per tal d’aconseguir un millor equilibri i imparcialitat en la consideració d’un cas en concret, es fa convenient la creació d’una
comissió que s’encarregui de vetllar per la correcta aplicació d’aquest reglament.

9.2. La comissió disciplinaria és l’òrgan encarregat d’estudiar, i en cas necessari, sancionar tot tipus de conductes que, per estar en contra del reglament intern del CBLL, mereixen la consideració de falta lleu, greu o molt greu.

9.3. Aquesta comissió rebrà la corresponent petició d’actuació per part de la comissió corresponent a cada cas i serà l’òrgan que determinarà les sancions per les faltes molt greus. Es contempla com a òrgan consultiu per a la junta directiva del club i serà l’únic òrgan que tindrà la potestat de fer efectives les sancions més greus.

9.4. La composició de la Comissió disciplinària permanent serà la següent: el President de CBLL, i la Comissió tècnica.

9.5. Aquest organisme serà permanent. La seva vigència coincidirà amb el mandat de la junta i només es renovarà en cas de renúncia d’algun dels seus membres. Perquè qualsevol decisió de la comissió disciplinària sigui efectiva hi hauran d’assistir un mínim de 2 membres dels anteriorment mencionats.
 

10. EL PROCEDIMENT SANCIONADOR

10.1. La potestat disciplinària correspon al CBLL.

10.2. Els possibles problemes derivats de les activitats que es desenvolupen en el si del club s’hauran de resoldre en un clima de diàleg, tot procurant sempre no prendre mesures correctives.

10.3. Les sancions han de ser conegudes i acatades per tots els membres del club. Seran comunicades als jugadors sancionats, i als representants dels jugadors en el cas de menors d’edat.

10.4. L’ordre formal per aplicar una sanció és el següent:

a) Amonestació verbal.

b) Amonestació escrita.

c) Avís per escrit d’expulsió.

d) Expulsió temporal.

e) Expulsió definitiva.

Sobre les faltes

10.5. Són faltes, totes les infraccions comeses en relació als deures establerts en el present reglament de règim intern.

10.6. Les faltes poden ser de tres tipus: lleus, greus i molt greus.

10.7. Les faltes lleus són competència de l’ entrenador i la comissió tècnica. Són faltes lleus:

a) Les faltes de respecte a àrbitres, entrenadors i membres de la junta directiva de manera que signifiquen una lleugera incorrecció o falta de respecte lleu.

b) Les faltes de respecte amb el públic i amb altres jugadors.

c) L’actitud passiva en els entrenaments i/o partits, sempre que no suposin una reiteració.

d) Arribar tard als entrenaments, partits o desplaçaments dels partits, sempre que no suposin una reiteració.

e) La falta a un entrenament sense avisar.

f) Negar-se a acudir a la convocatòria d’un equip de categoria superior a fi de cobrir les necessitats del club, sense justificació aprovada per l’entrenador.

g) Qualsevol altre fet que alteri de manera lleu el normal desenvolupament de les activitats del club.

10.8. Les faltes greus són competència de la comissió tècnica. Són faltes greus:

a) Els insults i les ofenses a jugadors, entrenadors i membres de la junta directiva.

b) Les protestes, intimidacions o coaccions que alterin de manera manifesta el transcurs normal d’un entrenament o partit.

c) L’incompliment de les ordres rebudes per part d’entrenadors, àrbitres i jutges durant un partit.

d) Els actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat esportiva i personal de qualsevol persona, sempre que no tinguin caràcter d’infracció molt greu.

e) La falta d’assistència o de puntualitat reiterada als entrenaments o als partits sense justificació.

f) Mostrar reiteradament apatia, deixadesa o poques ganes a l’hora d’entrenar-se.

g) La manca de cura amb les instal·lacions i el material utilitzats, siguin propis o aliens. L’import dels possibles danys causats anirà a càrrec de l’infractor o infractors.

h) La reincidència en dues faltes lleus.

10.9. Les faltes molt greus són competència de la comissió disciplinària.
Són faltes molt greus:

a) Les agressions de jugadors i entrenadors a qualsevol persona.

b) Les protestes, intimidacions o coaccions que impedeixin realitzar un entrenament o partit.

c) Les protestes aïrades i ofensives, les intimidacions o coaccions fetes contra jugadors, entrenadors, àrbitres, jutges, directius i qualsevol altra autoritat esportiva.

d) La desobediència manifesta a l’entrenador durant un entrenament o un partit.

e) Els abusos d’autoritat.

f) La reincidència en dues faltes greus.

g) La falta d’assistència a entrenaments o partits de forma reiterada.

h) Totes les recollides en l’article 8 del Reglament de règim intern del club.

10.10. La comissió tècnica decidirà en cada moment si la falta comesa és lleu, greu o molt greu. En els dos primers casos la comissió tècnica podrà aplicar directament la sanció necessària.

10.11. En cas en què la comissió tècnica consideri que es tracta d’ una falta molt greu la traslladarà a la comissió esportiva,per escrit, que en cas de ratificar la decisió de la comissió tècnica convocarà la comissió disciplinaria. Mentrestant, el jugador complirà una sanció greu que es descomptarà de la possible sanció final.

10.12. La comissió tècnica té l’obligació d’informar a la comissió esportiva de totes les sancions lleus i greus que hagi aplicat dintre de les seves competències en les reunions periòdiques. Tindrà l’opció de demanar una reunió urgent per als casos més greus.

10.13. El procediment serà, prèvia reunió amb el sancionat perquè tingui dret a explicar-se, l’aplicació immediata d’una sanció greu. Finalment, el cas serà sotmès a la comissió esportiva per analitzar si la falta té caràcter molt greu o no.

Sobre les sancions

10.14. Les sancions per a les infraccions lleus són:

a) Amonestació verbal privada a càrrec de l’entrenador.

b) Suspensió de la pràctica esportiva i/o assistència a partits per un període no superior a 8 dies consecutius.

10.15. L’amonestació escrita correspon al coordinador, prèvia recomanació de l’entrenador.

10.16. En cas de ser menor d’edat, l’entrenador i el coordinador convocaran als representants del jugador per comunicar, amb la màxima rapidesa, l’amonestació i els motius pels quals s’aplica.

10.17. Les sancions per a les infraccions greus són:

a) Amonestació en privat. En principi, de manera verbal encara que per als casos més significatius podria ser per escrit.

b) Suspensió o inhabilitació temporal de la pràctica esportiva i/o assistència a partits per un període no superior a 15 dies consecutius. En cas de no poder ser complerts en una mateixa temporada, s’acumularan en la següent.

10.18. La sanció per a les infraccions molt greus és:

Amonestació per escrit que implica suspensió o inhabilitació temporal de la pràctica esportiva i/o assistència a partits per un
període comprès entre els 16 dies i una temporada. En cas de no poder ser complerts en una mateixa temporada, s’acumularan a la següent. També pot comportar la privació temporal del drets com a jugador.

10.19. Aquest tipus d’infraccions i la seva corresponent sanció seran tractades per la Comissió Disciplinària que podrà ser convocada exclusivament per la comissió esportiva per aquest tipus d’infraccions.

10.20. En cas de sanció per part del CBLL com a conseqüència d’un comportament incorrecte d’algun dels jugadors i/o entrenadors, i que derivi en una sanció econòmica pel club, l’import d’aquesta serà satisfet per la mateixa persona o persones sancionades.

10.21. En els casos més greus, es pot proposar a la Junta directiva l’expulsió del club i, si es considera oportú, elevar un expedient a la Federació Catalana de Bàsquet, perquè en tingui coneixement.

10.22. La 1a sanció correspon a l’entrenador i al coordinador, la 2a i 3a sanció a la comissió esportiva.
 

11. INSTRUCCIÓ D’EXPEDIENTS PER LES INFRACCIONS LLEUS, GREUS I MOLT GREUS

L’infractor disposarà de 7 dies per interposar recurs escrit davant la junta directiva. Aquesta disposarà de 7 dies més per pronunciar-se. Contra la seva decisió no es pot interposar cap recurs.

11.1. Per imposar una sanció lleu l’entrenador procedirà en cas de sanció verbal. Si ha de ser escrita, serà competència del coordinador que es reunirà amb l’entrenador i el jugador en cas dels majors d’edat o, en cas necessari, es convocarà al pares/tutors legals. Es comunicarà la sanció que juntament amb l’entrenador han determinat i el motiu pel qual s’aplica. Una vegada aplicada, el coordinador ho comunicarà a la comissió esportiva en la reunió mensual.

11.2. Per imposar una sanció greu serà competència del coordinador, prèvia petició de l’entrenador. Aquesta sanció haurà de ser comunicada
pel coordinador per escrit, prèvia reunió amb l’entrenador i el jugador en cas dels majors d’edat o, en cas necessari, es convocarà als pares/tutors legals. Es comunicarà la sanció que juntament amb l’entrenador han determinat i el perquè s’aplica. Una vegada aplicada la mateixa el coordinador ho comunicarà a la comissió esportiva en la reunió mensual.

11.3. Imposar una sanció molt greu serà responsabilitat de la comissió disciplinària.

a) Serà preceptiva la instrucció prèvia d’un expedient, en el qual l’infractor té dret a conèixer l’acusació feta contra ell i podrà fer, davant la comissió disciplinària, les al·legacions que estimi oportunes.

b) Se citarà al jugador, si és menor d’edat també als seus representants (pares/mares/tutors) i a totes les persones que consideri la comissió tècnica perquè puguin aportar dades d’interès sobre el cas i facilitar la decisió de la comissió disciplinaria.

c) Un cop comunicada la instrucció de l’expedient, la seva resolució no podrà excedir els 10 dies hàbils. Se citarà al jugador (en cas de menors d’edat, als seus representants) a l’entrenador i a la comissió tècnica i se’ls comunicarà les faltes que se l’hi imputen i la proposta de sanció acordada per escrit.

d) En aquest procediment el jugador podrà estar complint una suspensió greu que no s’acumularà amb la sanció final. Aquesta sanció podrà aplicar-la directament la comissió tècnica i proposar a la vegada a la comissió esportiva una sanció molt greu que determinarà el procediment a seguir.
 

12. DISPOSICIÓ ADDICIONAL i FINAL

Els jugadors, entrenadors o qualsevol persona pertanyent al club que tingui qualsevol dubte poden utilitzar els mitjans de comunicació oficials que el club posa a disposició de jugadors i famílies.

Disposició addicional tranistòria

12.1. Aquest Reglament de Règim Intern no pot contradir els Estatuts del CBLL. Tot integrant del club ha de conèixer i acceptar aquesta normativa general en el moment en què formalitza la seva matrícula.

Disposició final

12.2. Aquest reglament podrà ser modificat per la junta directiva, que mantindrà la màxima potestat sobre qualsevol decisió del mateix. Per poder modificar el règim sancionador s’haurà de portar a l’assemblea de socis per a la seva aprovació a petició expressa de la junta directiva. Una vegada aprovat, serà d’aplicació immediata dins de les competències dels membres de la junta o dels empleats del club.

12.3. Qualsevol situació no contemplada en aquest reglament serà resolta segons els criteris establerts per la junta directiva, reunida en sessió extraordinària a petició de la comissió disciplinària.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s